Introductions to Anhui Wanxin Human Resources Management Co., Ltd - Contact

Chuzhou Branch

Chuzhou Branch

Chuzhou Branch

Contact : comprehensive service:0371-34805769

Fax 0550-3027157

 

Address; 509 Hongkong city 5th floor Nanqiao Road 681 Chuzhou

Send a message